“จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดลำห้วยเหนือ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโครงการฯและสวนสุขภาพชุมชนค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยม และผู้ที่มาออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักสามัคคีความเสียสละ ของกำลังพลภายในหน่วย