มทบ.27 ร่วมเปิดงานวันข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 21 จังหวัดร้อยเอ็ด “ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลก”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเปิดงานวันข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 21 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและผู้แทนจากภาคเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย นํามาซึ่งรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแก่ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป