“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 มอบใบประกาศเกียรติคุณ “ระดับดีเลิศ” ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจตามโครงการบริหารจัดการตามวงรอบการส่งกำลังและควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง LOGSMIS ระดับหน่วยสนับสนุน ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา