“ตรวจสุขภาพประจำปี”
ข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด การตรวจสุขภาพในช่องปาก และเอ็กซเรย์ปอด เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพของกำลังพลในหน่วย พร้อมแนะนำวิธีการ แนวทางการบริโภค และการออกกำลังกาย ให้กำลังพลมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ