“ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมเรียนรู้ สืบสาน เพื่อพัฒนาต่อยอดงานพระราชดำริ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเปิดการอบรมและศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ชั้นปีที่ 2 และ 3 ในโครงการ วิศวกรสังคมราชภัฎร้อยเอ็ดเรียนรู้สืบสานงานพระราชดำริ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ Soft skill ของนักศึกษาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม ตลอดจนร่วมเรียนรู้ สืบสาน เพื่อพัฒนาต่อยอดงานพระราชดำริ โดยการเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการพระราชดำริ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการฯ และแม่ครู ร่วมให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในการผลิตผ้าลายพื้นเมืองในพระราชดำริ โดยนักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ดีจากการอบรม ศึกษาดูงานในครั้ง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยด้านวิชาการต่อไป