“ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทหารกองเกินสมัครใจ(ร้องขอ)เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมยวดี และ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับและประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายเสียงหมู่บ้าน ให้ทหารกองเกินสมัครใจ(ร้องขอ)เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยไม่ต้องรอจับสลากใบแดง ณ หน่วยตรวจเลือกในพื้นที่ ในห้วง 1-20 เมษายน 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ , นักเรียนนายร้อยและบุคคลากรของกองทัพบก รวมทั้งสิทธิต่างๆที่จะได้รับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทเครือเจริญโภคภัณท์ แก่ผู้นำและญาติของทหารที่ปลดประจำการ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือช่วยกันลดภาวะฝุ่น PM 2.5 โดยไม่เผาฟาง ดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัย หมั่นดูแลรักษายานพาหนะเพื่อลดควันมีพิษ