ชป.กร.มทบ.27 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้นำชุมชน พื้นที่ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้นำชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุดเฉพาะกิจ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในกิจกรรมส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ในการช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยไม่เผาขยะ ไม่เผาฟางข้าว ช่วยกันดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัย หมั่นดูแลปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเพื่อลดมลพิษจากควันท่อไอเสีย เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารและชุมชนรอบค่ายฯ