“มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการทุกภาคส่วน ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”
เช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจสันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ตามที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบายในการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อใช้หนี้นอกระบบเป็นศูนย์ เจ้าหนี้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=r-tj5yQ5PHo