“สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด “
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้คุณศรีวิจิตร อุทัยพรหม ภริยา รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี 2567 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เป็นประธานกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.)