ผบ.มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะวิทยากร จาก ม.ขอนแก่น ที่สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ให้แก่ทหารกองประจำการ
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะฯ ที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วย ในการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำฯ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการเมื่อปลดประจำการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาจารย์ และวิทยากรจากสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน อนุภาคลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหลักสูตรที่ฝึกอบรมคือ การใช้ประโยชน์จากไม้ยางนาในด้านพลังงาน, การเจาะใช้น้ำมันจากต้นยางนา และการกลั่นน้ำมันยางนาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งกำลังพลของหน่วยได้รับความรู้ สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคต ตลอดจนขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป