มทบ.27 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ จว.ร.อ. พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน ประจำปี 2569 ในวงเงิน 73,866,000 โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ปี ในประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืน
(วันที่ 28 มีนาคม 2567 วลา 09.30 น.)