มทบ.27 ประชุมประสานการปฎิบัติกับส่วนราชการและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประสาน การปฎิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตรวจพื้นที่ ทั้ง 3 ที่หมาย เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดป้ายอาคาร “พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)” ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นการส่วนพระองค์) และทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดหลังเก่า จังหวัดร้อยเอ็ด