มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 0900 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดป้ายอาคาร “พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)” ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นการส่วนพระองค์) และทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ พันเอก วิชิต มักการรุณ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันโทหญิง พิบูลลักษณ์ มักการุณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะข้าราชการ คณะแม่บ้าน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด