กกล.รส.จว.ร.อ.เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในดำรงชีวิต
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบกลุ่มเกษตกร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ภาพและติดตามการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ดังนี้
1.ศูนย์การเรียนรู้ของนายพรชัย ธราวุธ หัวหน้ากลุ่มศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
2.สวนเกษตรพืชไร่พืชสวน ของนางพรพรรณ วรภูมิ ที่ ม.10 บ.ดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเชาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
3.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของนายฉัตรชัย คุ้มสุวรรณ ที่ บ.ส้มโฮงน้อย ต.ขี้เหล็กอ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 ราย เป็นเกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในดำรงชีวิต โดยได้มีการจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัว, เลี้ยงปลา, เลี้ยงสุกร, เลี้ยงไก่ เลี้ยงโคอย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเชิญชวนทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามนโยบายการปฎิบัติงานของรัฐบาล/คสช. ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่ด้วย