“ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”
บ่ายวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วย
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารนับว่าเป็นพิธีที่มีเกียรติและมีความสำคัญเช่นเดียวกับพิธีสวนสนามสาบานธงของหน่วยทหารประจำการ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารแสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพ ความรักความสามัคคี และความเข้มแข็งอดทน เป็นการยืนยันว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกคน จะยึดมั่นในอุดมการณ์ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งจะปกป้องเอกราชอธิปไตย ตลอดจนเป็นเยาวชนที่ดีเป็นเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชาติ และช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป (คลิปกล่าวคำปฏิญาณตน)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ประธานในพิธี ได้มอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษาดีเด่น พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน ๖ นาย และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้เข้าร่วมพิธี โดยมีใจความสำคัญ ตอนหนึ่งว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ท่านเป็นกำลังพลสำรอง ที่มีคุณภาพ โดยการเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป