ผบ.มทบ.27 กระทำพิธีปล่อยตัวนักโทษ ซึ่งได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ที่ได้พระพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว จำนวน 18 คน และได้รับการลดโทษ จำนวน 40 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดให้ อนุศาสนาจารย์ของหน่วยให้การอบรมแก่นักโทษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนกลับเข้าสู่สังคม และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำ ประกอบสัมมาชีพโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษและครอบครัวต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ และตั้งมั่นว่าจะเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป