ผบ.มทบ.27 ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 12 ตุลาคม 2562เวลา 17.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน”รำวงหรรษา ออกพรรษา กวนข้าวทิพย์”เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมชมซุ้มกิจกรรมของแต่ละคุ้มวัดและร่วมกวนข้าวทิพย์ 14 คุ้มวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร และหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างดียิ่ง