“สร้างการเรียนรู้ สู่โรงเรียนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี”
โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นเครือข่าย โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเมือง นำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป