“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการอย่างสมเกียรติ”
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กับ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ท่านใหม่ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพน้อยที่ 2 และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยได้กระทำพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
จากนั้นได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ณ ลานหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 กล่าวว่าตลอดระยะเวลาในการทำงานรับใช้ประเทศชาติ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และต้องการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้มณฑลทหารบกที่ 27 มีความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานราชการอื่น และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถยืนหยัดได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นเสาหลัก พร้อมที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ โอกาสที่จะเดินทางไปดำรงตำแหน่งใหม่ ขอขอบคุณกำลังพลและครอบครัวทุกท่าน ที่เสียสละอุทิศ กำลังกาย กำลังใจ เพื่อทำให้กองทัพบกและประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ท่านใหม่ กล่าวว่า ตามที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในครั้งนี้ รู้สึกความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จนหาที่สุดมิได้ และขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติ และสำคัญยิ่งนี้ ให้ดีที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ กับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนายอย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อทำให้มณฑลทหารบกที่ 27เป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ สืบไป