“พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ สู่การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง”
มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามวาระ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 113 นาย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่มีคุณภาพ ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ รวมทั้งพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป เพื่อนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน และขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านชุมชนของตนเองเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
โดย พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความอยู่ดีมีสุข ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวตลอดพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนต่อไป