“Smart man Smart Soldier“ มทบ.27 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีดันพื้น,สถานีลุกนั่ง,สถานีวิ่ง 2 กม. เพื่อให้กำลังพลมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามนโยบาย Smart man Smart Soldier มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานการณ์