ผบ.มทบ.27 เข้าเยี่ยมเยียนทหารใหม่ ผลัด 2/61 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึก
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 ที่ทหารใหม่ ผลัด 2/61 ก้าวเข้ามาในรั้วสีเขียวของ มทบ.27 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยดูแล สวัสดิภาพ และสวัสดิการ ของทหารใหม่ทุกคนให้ได้รับสิทธิตามสิทธิอันพึงได้พึงมี เช่นที่พักอาศัย เสื้อผ้า เครื่องแบบ อาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การฝึกวิชาทหาร การฝึกอบรมวิชาความรู้ต่างๆตามมาตรฐานการฝึกของกองทัพบก และสร้างอุดมการณ์ ในการเป็นทหารที่ดีของกองทัพบก ตามนโยบาย Smart soldier strong army ของ ผบ.ทบ.ที่ทหารไทยทุกนายจะต้องเป็นทหารที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ได้มีนโยบายให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เข้าอบรมให้ความรู้ในระหว่างห้วงการฝึกของทหารใหม่ในวิชาอุดมการณ์ความรักชาติ วิชาแบบฝึกพระราชทานตามพระราโชบาย ที่เน้นการฝึกตามแบบฝึกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และวิชาทหารที่จำเป็นต่อการฝึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่น้องๆทหารใหม่เป็นประจำทุกวัน และในระหว่างการฝึกให้ผู้ฝึกและครูฝึก กวดขันวินัยทหาร การลงโทษเมื่อกระทำผิดโดยไม่ใช้ความรุนแรง และในระหว่างการฝึกให้ดูแลเรื่องสุขภาพของทหารใหม่ จัดให้มีแพทย์สนามคอยดูแลทุกครั้ง หากมีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการฝึก ให้นำตัวส่งเข้ารับรักษาทันที เพื่อป้องกันการสูญเสีย และบาดเจ็บ ของน้องๆทหารใหม่