มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) ,ผู้แทน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และผู้ประสานงานของหน่วย(ศปปค. ระดับหน่วย) เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม โดยมี พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เพื่อรับฟังการมอบนโยบายของ ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. และสมาคมแม่บ้านทหารบก ,การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ ระดับหน่วยดีเด่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการตามมาตรา 35(3)(7)ให้กับผู้ประสานงานฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม