มทบ.27 ร่วมกับส่วนราชการ สำรวจพื้นที่เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27, พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคาร “พระราชพรหมจริยาคุณ (สุเทพ สุกกธมโม)” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (เป็นการส่วนพระองค์) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยสูงสุด
(เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900 น.)