มทบ.27 ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน พื้นที่ต้นแบบอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน พื้นที่ต้นแบบอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการโครงการบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล