“ทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ”
เช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการอบรมให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ ในหัวข้อ “ทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ” รุ่นที่ 2 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ กองทัพบกและ กองทัพภาคที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทย และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะสืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา โดยมี พันโทยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ, พันตรีสมบูรณ์ ไชยขาว,พันตรีเอกลักษณ์ อินทรอุ่นโชติ วิทยากรของหน่วยและนายธงชัย เทศสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เป็นวิทยากรภายนอก ร่วมบรรยายความรู้ 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ที่มาของศาสตร์พระราชา, 2.ศาสตร์พระราชา 13 ด้าน, 3.หลักทรงงาน 23 ข้อ, 4.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5.เกษตรทฤษฎีใหม่ หลังจากนั้น คณะวิทยากรได้นำกำลังพลลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มทบ.27 เพื่อนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ มีการบรรยายให้ความรู้ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานการสร้างฝายชะลอน้ำ, ฐานน้ำส้มควันไม้ , ฐานการทำจุลินทรีย์ และ ฐานการเพาะพันธ์ุพืช
ในการนี้ พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกองทัพบก ในการฝึกอบรมโครงการทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 50 นาย จากจำนวน 10 รุ่น นำทั้งภาคภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคปฏิบัติ ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศต่อไป