ประกาศศาลมณฑลทหารบกที่ 27
เรื่อง ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดี ตาม มาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

101516-แปลง